మనకు తెలియని మన చరిత్ర : తెలంగాణా రైతాంగ పోరాటంలో స్త్రీలు K. Lalita

ISBN:

Published:

Paperback


Description

మనకు తెలియని మన చరిత్ర : తెలంగాణా రైతాంగ పోరాటంలో స్త్రీలు  by  K. Lalita

మనకు తెలియని మన చరిత్ర : తెలంగాణా రైతాంగ పోరాటంలో స్త్రీలు by K. Lalita
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 10.76 Mb

తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో పరతయకషంగా పాలగొనన కొందరి మహిళల అనుభవాలతో కూడిన మౌఖిక చరితర పుసతకం.This is a compilation of oral history narratives by some of the women who participated in the Telangana Struggle of the 1940s.Moreతెలంగాణ రైతాంగ పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న కొందరి మహిళల అనుభవాలతో కూడిన మౌఖిక చరిత్ర పుస్తకం.This is a compilation of oral history narratives by some of the women who participated in the Telangana Struggle of the 1940s.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "మనకు తెలియని మన చరిత్ర : తెలంగాణా రైతాంగ పోరాటంలో స్త్రీలు":


adamsauna.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us